Invitasjon til beboermøte

Tid: Onsdag 02.09.2020 klokka 18:00

Sted: Torget ved scenen.

I forbindelse med at vår nåværende styreleder har trukket seg ønsker vi å ha et beboermøte for å få innspill fra dere om hvilken retning styret skal gå i forhold til ny styreleder.Alternativene er enten at det melder seg kandidater fra borettslaget som ny styreleder eller at man engasjerer en profesjonell styreleder utenfra.

Agendaen for møtet er følgende:

  • Informasjon om dagens situasjon
  • Styrets tanker om videre drift-
  • Ønske om kandidater til valgkomité

På grunn av viktigheten knyttet til spørsmålet om styreleder kan vi ikke behandle andre tema på dette møtet.

Skifte av lampene

Alle lampene er nå byttet til LED i bodene, noe som er både strømsparende og sikrere enn de gamle lyspærene. Som planlagt vil tilgangen inn til bodområdet bli åpnet opp igjen klokka 10:00 i morgen (lørdag 9. mai).

Elektro-Sivert har låst hengelåsen inn til bodene der det har vært mulig. Som et ekstra sikkerhetstiltak har styret satt strips på alle åpne boder slik at de er fysisk lukket igjen når bodområdet åpner klokka 10 i morgen.

Takk til alle som åpnet opp boden sin og gjorde bytte av lampene mulig.

Lavere rente på felleslånet

Som følge av kuttet i styringsrenten, tok styret kontakt med Handelsbanken angående rentebetingelsene på felleslånet i Borettslaget. Lånerenten ble da justert ned fra 2.40% til 1.85%.

Styret vedtok på sist styremøte å justere ned fellesutgiftene til andelseierne i tråd med denne rentenedgangen.Avgjørelsen om å sette ned fellesutgiftene er sendt til forretningsføreren vår i OBOS. Siden juni-fakturaen allerede er sendt ut vil dette først vises på julifakturaen og utover.

Så hva vil det si for dine fellesutgifter? Rentenedgangen på 0,55 prosentpoeng tilsvarer en årlig besparelse på 5500kr per million i fellesgjeld, altså omtrent 450kr per måned i reduserte fellesutgifter per million. Hva det betyr i kroner og øre for deg avhenger dermed av hvor stor del av felleslånet din andel har.

Styret følger rentesituasjonen nøye, særlig i denne perioden med større svingninger i rentemarkedet. Vi jobber kontinuerlig med å få best mulig rentebetingelser for borettslaget.

Vi skal bytte lys i din bod!

Elektrosivert skal bytte lysarmatur inne i din private bod.

Da vi ikke har adgang til din private bod må vi be deg om å låse opp for vår elektriker.

Arbeidet med å skifte lysarmatur vil foregå i uke 19. Vi må derfor be deg om å låse opp boden din slik at elektriker kommer inn.

For å ivareta dine eiendeler vil bod-områdene bli stengt for all ferdsel mens arbeidet pågår.

Vi ber deg derfor låse opp din private bod søndag 3.mai før kl 22:00.

Etter kl 22:00 vil det ikke være mulig å komme inn i bod-område før alt arbeid er utført.

Vi vil låse opp bod-områdene igjen den 9.mai kl 10:00

Det er viktig at alle åpner opp bodene for at Elektro-Sivert får mulighet til å skifte lyset.

Hvis boden ikke er åpnet vil vi i noen tilfeller måtte kutte låsen for å ferdiggjøre arbeidet. Dette vil gå på eiers egen regning og risiko

Ved spørsmål kan henvendelse sendes til styret på styret@baglerbyen.net

Mvh
Styret
Borettslaget Baglerbyen

Viktig informasjon om digital generalforsamling og beboerløsningen vibbo

Som følge av koronaepidemien vil generalforsamlingene i borettslagene avholdes digitalt i år. Dette gjelder også her i Borettslaget Baglerbyen.

Vi benytter oss av OBOS sitt system for digitale generalforsamlinger (Vibbo). Digitale generalforsamlinger gjennom Vibbo har blitt brukt av noen borettslag før, men rulles nå ut til alle på grunn av den nåværende situasjonen. Det betyr at det vil involvere en liten læringskurve for alle, inkludert oss i styret.

Den digitale generalforsamlingen vil bli gjennomført annerledes enn en ordinær generalforsamling, og det vil ikke være et møte i tradisjonell forstand. Det vil bli sendt ut en digital møteinnkalling til alle andelseiere. Den ser slik ut:

Dette er en eksempelinnkalling. Vår generalforsamling sendes ut 5. mai og vil bli lukket 8 dager etter dette.

Fra og med 5. mai vil dere få anledning til å se møteprotokollen og kan stemme over sakene som er der. Du som andelseier har 8 dager på deg å være innom møtet og stemme over sakene der. Når man trykker på møtet kommer man til agendaen med informasjon om de forskjellige sakene man skal godkjenne/stemme over. Det er mulig å komme med skriftlige spørsmål og innspill til saker.

Agendaen er utformet slik

Den digitale generalforsamlingen åpner ikke opp for benkeforslag. Som følge av dette vil generalforsamlingen i år gjennomgå de saker som er lovpålagte; altså  godkjenning av årsregnskap og årsrapport, valg av tillitsvalgte og honorar til tillitsvalgte. Andre saker utsettes til et senere beboermøte/generalforsamling.

Generell informasjon om Vibbo

I tillegg til å være en plattform for digitale årsmøter er Vibbo også en beboerportal. På vibbo vil man kunne oppdatere kontaktinformasjonen sin, se fellesutgifter, få beskjeder fra styret eller ta kontakt med dem direkte. Innholdet på vibbo vil bli gradvis utvidet direkte fra Obos, men også med informasjon fra oss i styret.

Vibbo.no er den nye beboerportalen til Borettslaget Baglerbyen. Vi beholder samtidig hjemmesiden vår baglerbyen.net, og den vil fortsatt være borettslagets primære informasjonskanal.

Hvordan logger du deg inn?

Logg inn med mobilnummeret du har registrert hos OBOS. Hvis du ikke har registrert telefonnummeret ditt kan du logge deg inn ved hjelp av Bankid.

På Vibbo finner du:

Nyheter og varsler
Hold deg oppdatert på siste nytt og bli varslet om viktige beskjeder fra styret.

Praktisk informasjon inndelt i “Temaer”
Finn enkelt frem til praktisk informasjon delt inn i temaer.

Kontakter og ansvarsområder
Få oversikt over styremedlemmer og andre nyttige kontaktpersoner.

Min bolig
Boliginformasjon og felleskostnader.

OBOS planlegger å legge til flere tjenester senere. Det er planlagt at du senere kan sende ut nabovarsel, bestille håndverker og se hva som skjer i nabolaget.

Nye kandidater til styret søkes

Ønsker du å gjøre en forskjell i borettslaget? Kandidater til styret oppfordres til å søke!

5. mai 2020 er det generalforsamling i Baglerbyen Borettslag.  Styrelederposisjonen, en ordinære styreposisjoner og tre varaposisjoner er oppe til valg.  

Vi trenger flere gode kandidater, med forskjellig kompetanse og bakgrunner.

Ta kontakt med valgkomiteen (baglerbyen.valgkomite@gmail.com, eller styret (styret@baglerbyen.net) hvis du er interessert, eller har  spørsmål om vervet. Styremedlemmene kompenseres økonomisk ut i fra det arbeidet og ansvaret de påtar seg.

Fristen for å melde sin interesse er 1. april

Hvorfor bli styremedlem?  

Som medlem av styret i Baglerbyen er du med på å sette et positivt preg på borettslaget. Du er delaktig i å sette agendaen for styrearbeidet og får medbestemmelsesrett over hvilke prosjekter og investeringer borettslaget skal prioritere.

Styrevervet er en fin anledning til å bli bedre kjent med naboene dine, både i og utenfor styret. Du vil også opparbeide deg nyttig erfaring innen organisasjonsarbeid og prosjektoppfølging.

Hva gjør du som styreleder?

Styrelederen velges særskilt av generalforsamlingen for å lede styrearbeidet og den daglige driften av borettslaget i tråd med fattede vedtak. Styreleder er, sammen med styret, ansvarlig for budsjettstyring og økonomioppfølging, innkaller til og leder styremøtene, sikrer at styret fatter lovlige vedtak og sørger for at disse gjennomføres på en tilfredsstillende måte, til beste for beboerne og borettslaget.

Som styreleder har du et ansvar for naboenes trivsel og sikkerhet. Du skal blant annet håndtere boligselskapets økonomi og har en viktig rolle som koordinator og prosjekthåndtering.

Hva gjør du som styremedlem?

Som styremedlem deltar du på de månedlige styremøtene og vil ha påvirkning gjennom din talerett og stemmerett. Hvert styremedlem har forskjellige arbeidsområder som de følger opp. Dette innebærer oppfølging av prosjekter, holde kontakten og forhandle med leverandører, svare på beboerhenvendelser og inspisere fellesområdene for feil eller mangler.

Hva gjør du som vara?

Hovedrollen til varamedlemmene er å ta over styreosisjonen til et styremedlem hvis personen, av forskjellige grunner, ikke kan utføre pliktene sine lenger.

Som vara har du møterett, men ikke møteplikt på de månedlige styremøtene. Varamedlemmer kan, om ønskelig og i samråd med det ordinære styret, få mandat til å utføre enkelte oppgaver på vegne av styret.

Hvem er du?

Den viktigste kvalifikasjonen du må ha som styremedlem er et ønske om å gjøre borettslaget bedre og innsatslysten til å få det til.

Vi ønsker et allsidig styre der medlemmene har forskjellige bakgrunner, profesjoner og utdannelser. Samtidig er mye av arbeidet avhengig av god forståelse for økonomi, kontraktsinngåelse og prosjekthåndtering. Erfaring eller utdannelse innenfor juss og økonomi, samt tidligere organisasjonserfaring er derfor verdsatt, men ikke et krav for å bli styremedlem.

Vi håper å høre fra deg

Vennlig hilsen

Valgkomiteen og styret i Baglerbyen.

Ordinær generalforsamling 2020

Til andelseierne i Borettslaget Baglerbyen

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Borettslaget Baglerbyen vil avholde ordinær generalforsamling  tirsdag 5. mai klokka 18:00.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest tirsdag 1. april 2020. 

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/ spørsmål knyttet til forslaget

Forslag sendes til styret i Borettslaget Baglerlerbyen

Enten ved epost eller vanlig postgang til:

Epost: styret@baglerbyen.net

Borettslaget Baglerbyen
Alnagata 14
0192 Oslo

Hilsen
Borettslaget Baglerbyen
Styret

Gravearbeid ned til Dyvekes vei

Som mange har lagt merke til foretas det gravearbeid på stien ned til Dyvekes vei. Dette er en del av arbeidet med å sikre jordforskyvningene som har vært der i vinter.

Arbeidet ble større enn forventet på grunn av at firmaet fant vannrør som ikke var markert på kartet. Disse er trolig skyld i avrenningen, og er koblet til det kommunale vannnettet.

Vann- og avløpsetaten har vært her på befaring og følger saken opp videre.

Tilgang til sykkelboden for 2020

Styret sendte ut bestillingsskjema for tilgang til sykkelboden rett etter nyttår. Vi har gitt tilgang fortløpende, men oblater til de som har betalt vil først bli delt ut denne uken.

Fra og med 1. mars vil vi fjerne brikketilgangen til sykkelboden for de som ikke har betalt for 2020. Sykler uten oblat vil bli fjernet etter 15. mars.

Hvis du har sykkel i boden og fortsatt ønsker tilgang er det derfor viktig at du melder interesse snarest.

Trykk på linken for å bestille:

 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__qoCtZZUNFNURjBYNFpQUDZHNUJNQTkyVE44SVYzNy4u

Etter registreringen vil det komme en betalingslink basert på svarene i undersøkelsen. Dette kan ta noen dager fra selve registreringen.

OBS:

Hvis man har tilgang fra før, og ikke ønsker å fortsette å bruke boden i 2020, så er det viktig at man fjerner syklene sine innen 1. mars ettersom tilgangen til boden vil bli fjernet.