Retningslinjer for varmepumpe

Det har blitt vist interesse for installasjon av varmepumpe i borettslaget.

Installasjon av varmepumpe regnes som fasadeendring og det må derfor godkjennes av styret på forhånd. Styret har derfor lagd  retningslinjer for installasjon av varmepumpe i borettslaget, og kriterier for den skriftlige søknaden.

Retningslinjer for varmepumpe i Borettslaget Baglerbyen

 • Installasjon av varmepumpen skal utføres av fagfolk med NOVAP og f-gass sertifisering.
 • Varmepumpen skal være av et etablert merke og av høy kvalitet.
 • -Det skal velges en så støysvak varmepumpe som mulig – max 53dB på utedelen.
 • Andelseieren er ansvarlig for at varmepumpen ikke genererer støy som overstiger byggeforskriftenes krav på 32dB i oppholdsrom hos naboer.
 • Varmepumpen må monteres med hensyn til vibrasjonsdemping
 • Dersom det ved måling viser seg at varmepumpen genererer støy over denne verdien, er eier ansvarlig for å gjennomføre tiltak for å redusere støyen til under denne grenseverdien. Kravet til støy gjelder også ved åpent vindu.
 • Utedelen må plasseres frittstående på andelseiers balkong og terrasse, eventuelt veggmonteres inne på balkongen eller terrassen, men ikke slik at strekker seg over rekkverket.
 • Dersom kondensvann ikke kan renne fritt fra utedelen, må dette ledes vekk på en forsvarlig måte slik at man unngår problemer med fukt, vannsøl, issvuller, frostsprengning og lignende.
 • Kondensvann fra innedelen må ledes ut av leiligheten på en slik måte at det ikke oppstår problemer med vannsøl når varmepumpen brukes som aircondition om sommeren.
 • Avløpsrør må eventuelt frostsikres med selvregulerende varmekabel hvis det er fare for at de tettes ved ising.
 • Eventuelle rør og ledninger som synes for allmennheten skal samsvare med bygningsmassens utsende.
 • Demontering og remontering av utedelen i forbindelse med
  rehabilitering/oppussing av fasader bekostes av andelseier.
 • Varmepumpen må ha regelmessig ettersyn. Andelseier er selv ansvarlig for eventuelle skader. Styret anbefaler en serviceavtale.
 • Andelseieren er ansvarlig for at gjennomføring gjennom yttervegg gjøres tett slik at fuktskader etc. ikke oppstår.
 • Alle kostnader til utbedringer og skader eller ekstra vedlikehold som kan tilskrives varmepumpen eller installasjonen av denne må dekkes av andelseier. Dette gjelder også skader eller lignende som oppstår etter at varmepumpen er fjernet.
 • Ved salg av leilighet med varmepumpe forplikter selger seg til å gjøre ny eier kjent med vilkårene for varmepumpeinstallasjonen. Det er en forutsetning at ny eier aksepterer det ansvar som følger med varmepumpeinstallasjonen.
 • Før montering må det sendes en skriftlig søknad til styret. Det er ikke lov til å montere varmepumpen før man har fått styrets godkjennelse.

 

Den skriftlige søknaden til styret skal inneholde følgende opplysninger.

 1. Utvendig støynivå (dB). Minimum og maksimum.
 2. Installatør av varmepumpen med kontaktinformasjon.
 3. Varmepumpemodell på både utedelen og innedelen.
 4. Håndtering av kondensvann. I søknaden skal det være en skriftlig erklæring fra leverandør at håndteringen av kondensvann er ledet på en forsvarlig måte og ikke vil være til sjenanse for de som bor under.
 5. Plassering og beskrivelse av varmepumpens luftstrøm.

Det gjøres oppmerksom på at varmepumper som blir montert i strid med disse reglene, vil bli demontert på andelseiers bekostning