Husordensregler

HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET BAGLERBYEN

Versjon 3.3 – 6. februar 2015

Vedtatt av styret i Borettslaget Baglerbyen gitt i medhold av vedtekter for Borettslaget Baglerbyen og vedtatt på ekstraordinær Generalforsamling 11. mai 2007.

Generelt om husordensregleneHusordensreglene er til for å skape trivsel og inneholder bestemmelser om bruk av borettslagets boliger, fellesareal og utomhusareal. Dette for å holde ro og orden i borettslaget, samt for at alle innen fellesskapet skal ta hensyn til hverandre og trives.

Reglene skal således ikke stille opp uforholdsmessige retningslinjer for andelseierne. Noen plikter er likevel nødvendige for å sikre et bomiljø som de fleste vil være tilfreds med. Alle beboerne plikter derfor å sette seg inn i- og følge- husordensreglene.

§ 1 Ansvar – OmfangHusordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Hver enkelt andelseier er ansvarlig for at egne husstandsmedlemmer, besøkende og leietakere er kjent med reglene og overholder disse. Andelseier er ansvarlig for å tilegne seg den informasjon styret, enten ved oppslag eller sms legger ut.

Andelseier er forpliktet til å melde seg på sms tjenesten.

Styret påser at husordensreglene overholdes.

§ 2 Ro og orden – GenereltAlle beboere skal ha rett til normal livsutfoldelse i egen bolig, såfremt det ikke er til sjenanse for andre beboere.

Det skal mellom kl 23:00 og 07:00, alle dager, være ro i borettslaget. Det skal vises særlig hensyn i dette tidsrommet, og spesielt i innsovningsperioden mellom kl. 23:00 og 01:00, slik at andre beboeres nattesøvn ikke forstyrres. På lørdager, søndager og andre helligdager skal det være ro frem til kl. 10:00. Banking, boring og annen støy fra bygningsarbeid, musikkanlegg eller lignende skal ikke foregå i overnevnte tidsrom.

All virksomhet som kan tenkes å støye mer enn normalt, kan bare utføres dersom borettslagets styre og naboene har samtykket. Musikk- og sangundervisning tillates kun etter skriftlig avtale med styret og naboene.

Unngå unødig støy i leiligheten, på egen balkong, eller utenfor andre beboeres vinduer og balkonger. Vær spesielt oppmerksom på at spilling av høy musikk/prating i leilighetene og på balkongene kan forstyrre andre beboere. Det oppfordres derfor til at vinduer og balkongdør holdes lukket ved festligheter og andre sammenkomster.

Nabovarsel bør sendes ut/henges opp dersom man planlegger større festligheter, ved støyende reparasjons- og bygningsarbeid og lignende.

Det er ikke tillatt å ha vorspiel/nachspiel eller andre festligheter i korridorene.

Det er ikke tillatt å røyke innendørs i fellesarealene. Dette inkluderer fellesvaskeriene, i bodene i garasjeanlegget og i rømmingstrappene. Av hensyn til allergikere og generell sikkerhet skal det ikke røykes direkte utenfor inngangsdører, garasjeporter eller rømningsveier.

Røyking er tillatt på egen balkong, men det skal utvises særlig hensyn til andre beboere.

Skadeverk, tagging, tilgrising med videre på bygningsmassen, på og i fellesarealer vi bli politianmeldt uten opphold.

§ 3 Ytre orden – Tilkomstarealer, fellesarealer og lekeplasser

Tilkomst- og rømningsveier må ikke blokkeres av gjenstander, i henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Slike gjenstander fjernes uten varsel. Dette gjelder også husholdningsavfall.

Branndører/nødutganger tillates ikke brukt med mindre i nødstilfelle.

Fellesarealer, tilkomstarealer og rømningsveier (inkl. rømmingstrappene) skal ikke benyttes til oppbevaring av privat utstyr som sykler, barnevogner, eller lignende.

Gjenstander som ikke er i bruk, eller som skal kastes, må ikke etterlates i fellesarealer, utenfor bodområdene, ved søppelskuret eller i felles tilkomst- eller rømningsveier. Slike gjenstander vil bli fjernet uten varsel, for eiers regning og risiko, av sikkerhetsmessige og hygieniske årsaker.

Fellesbodene er i utgangspunktet stengt, men styret kan søkes om å få oppbevare større gjenstander her. Gjenstander som blir oppbevart i fellesbod må merkes på med navn, andelsnummer og mobilnummer.

Det er ikke tillatt å anbringe plakater og oppslag utenfor oppslagstavlene. Oppslag som ønskes på elektroniske infotavler søkes styret via epost.

Beboerne plikter å verne om trær, beplantninger, plen, andre ytre- og fellesanlegg. Beboerne bes verne om barnas lekeområder – for barnas sikkerhet. Borettslaget har mulighet til å søke erstatning hos den enkelte andelseier, for skader på fellesarealer, herunder trær, beplantninger, plen og andre ytre- og fellesanlegg påført av andelseieren, dennes gjester eller leietakere.

Styret kan innkalle til dugnad to ganger årlig, henholdsvis om våren og høsten. Varsel om dugnad skal gis med minimum to uker før den avholdes.

Reglement for fellesvaskeriene er slått opp i de enkelte vaskeriene.

§ 4 Indre orden – Bruk av leiligheten

Avtrekksventiler på veggene, kjøkken og bad skal holdes åpne for å unngå at det oppstår kondensskader/muggdannelse i leilighetene. Det er forbudt å regulere avtrekk utover hva ventilene er beregnet for, samt å blokkere ventilene.

Andelseier/leietaker skal påse at leiligheten, ved fravær, flytting, eller lignende i vinterhalvåret, er tilstrekkelig oppvarmet, slik at vann og avløpsrør ikke blir frostskadet. Andre gjenstander som kluter, bleier, bind og q-tips er eksempel på avfall som ikke skal kastes i toalettet da det kan tette igjen ledningsnettet. Dette avfallet skal kastes i beholderen for restavfall.

Teppebanking og risting av tøy eller gulvmatter fra balkonger og vinduer er ikke tillatt.
Det skal tas hensyn til dem som bor i leiligheten under, ved rengjøring eller snømåking av balkong. Ved montering av blomsterkasser på balkongene, skal disse festes på innsiden av gelenderet.

Ved grilling må det vises stor aktsomhet med tanke på brannfare og hensyn til naboer når det gjelder røyk/os. Det tillates kun bruk av elektrisk- eller gassgrill på privat balkong. Beboerne bes vise hensyn til naboer ved bruk av grill. Grilling med kull, og engangsgrill er ikke tillat på grunn av røyk/os og brannfare i borettslagets område.

Beboerne må vise aktsomhet ved bruk av åpen ild, røyking el., slik at brann ikke oppstår.

Det er forbudt å oppbevare brennbare væsker og eksplosiver i leilighetene, i bodrom eller i felles garasjeanlegg. Unntatt fra denne regelen er inntil 5 kg propan som kan oppbevares i leilighet, og inntil 3 liter parafin som kan oppbevares i bod.

Andelseierne må påse at røykvarslene har fungerende batterier som bør byttes en gang per år. Dette er særskilt viktig ved utleie, da andelseierne er ansvarlige for sikkerheten i hybler og ved fremleie av hovedleiligheten. Før oppussing skal røykvarslene tas ned, for at sensorene i røykvarslene ikke blir utsatt for unødvendig støv og søl. Røykvarslere må ikke under noen omstendigheter males over eller tildekkes, da funksjonen vil svekkes.

Beboerne plikter å orientere seg om rømningsveier og utplassert slukkeutstyr i borettslaget. Det understrekes at andelseiere plikter å informere sine leietakere om dette.

Samtlige beboere anbefales, av sikkerhetsmessige årsaker, å montere dørskilt ved siden av sin inngangsdør, over ringeklokken. Samtlige beboere plikter å anskaffe skilt til postkasse. Postkasseskilt bestilles etter retningslinjer for bestilling av postkasseskilt som er å finne på borettslagets hjemmeside. Det kan for umerkede postkasser, over en periode på én (1) måned uten tungtveiende grunner og styrets samtykke, automatisk bli bestilt skilt på andelseierens regning.

§ 5 Kildesortering – Avfall og hygiene

Avfall skal sorteres i henhold til Renovasjonsetatens anbefaling. Forbruksavfall skal legges i lukkede poser i container på anvist plass på fellesområdet mellom blokkene. Containere for papp/papir finnes på fellesområdet. Utvendige søppelkurver skal ikke brukes til husavfall. Forbruksavfall må under ingen omstendighet settes eller legges utenfor containerne da det kan tiltrekke seg rotter og andre skadedyr. Mating av dyr/fugler og levning av matrester utendørs er forbudt av samme grunn.

For store mengder avfall eller store gjenstander som møbler og lignende, samt for batterier, elektriske komponenter og annet spesialavfall kan gjenbruksstasjonen på Haraldrud eller Kampen minigjenbruksstasjon benyttes. Styret gjør oppmerksom på muligheten for gratis innlevering av elektrisk avfall til elektroforretninger. Denne typen avfall skal ikke kastes i borettslagets søppeldunker.

Borettslaget har renholdsavtale med vaktmester som kan bistå med bortkjøring av større gjenstander, som skal kastes, mot et beløp som faktureres beboeren direkte.

Egne balkonger, samt fellesarealer skal holdes fri for søppel, tomgods og lignende av estetiske, hygieniske og sikkerhetsmessige hensyn.

Dersom gjenstander hensettes på borettslagets fellesareal kan styret fakturere andelseier for fjerning av gjenstander.

§ 6 Dyrehold

Før anskaffelse av husdyr skal tilstøtende naboer til andelen bes om aksept før anskaffelse. Dette gjelder spesielt hunder.

Husdyrhold er generelt tillatt med mindre det er til sjenanse eller ulempe for andre beboere. Beboere som holder husdyr, må sørge for å ha kontroll over dyret til enhver tid og føre dette i bånd på borettslagets område.

Eier av dyret må straks fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på området.

Dyr må holdes borte fra lekeplasser og sandkasser på borettslagets område.

Systematisk lufting av husdyr på borettslagets område er forbudt. Beboerne henvises til andre grøntarealer for dette formålet.

Dersom styret mottar skriftlig berettiget klage over at et dyrehold er til vesentlig sjenanse eller ulempe, kan styret kreve dyret fjernet dersom en minnelig ordning med klageren ikke kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget.

Det vises for øvrig til lov om hundehold, skadeerstatningsloven og politivedtektene for Oslo Kommune.

§ 7 Vedlikehold – Skader & meldeplikt

Andelseier skal for egen kostnad innenfor boligen og i ytre rom som tilhører boligen, sørge for forsvarlig vedlikehold. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ødelagte ruter, glassvegg i balkongen, balkongrekkverket og fuktskader på dørstokker og vindusrammer skal utbedres av andelseier, samt at avløp skal holdes åpne. Felles ledninger og anlegg som går gjennom boligen skal vedlikeholdes/skiftes av borettslaget.

Alt elektrisk anlegg etter strømmålere i skap, anses som andelseiers ansvar. Alle ledninger og innretninger andelseier selv har satt opp, uansett plassering, skal vedlikeholdes av andelseier.

Slike anlegg skal godkjennes av autoriserte fagfolk, i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Borettslagets styre skal uten opphold ha melding om skader som oppstår, feil i ledningsnett og lekkasjer i rørsystemet.

§ 8 Veggdyrkontroll

Andelseier må straks melde fra til borettslagets styre dersom det oppdages veggdyr, kakerlakker eller lignende i leiligheten. Dersom det påvises veggdyr i en leilighet må andelseieren, for egen regning, sørge for desinfisering. Dersom andelseieren ikke foretar seg det nødvendige, har borettslagets styre anledning til å få satt i verk desinfisering, for andelseierens regning.

§ 9 Bygningsmessige forandringer – Fastmonteringer el.

Det skal ikke gjøres bygningsmessige forandringer som berører bærende/støttende elementer. Dette gjelder både innvendige og utvendige endringer.

Det er ikke tillatt å bore hull eller gjøre noen endringer på døren inn til leiligheten, da dette er en brannsikker dør. Montering av FG-godkjente låser og kikkehull, kan kun utføres av montør som innehar godkjennelse fra dørprodusenten.

Det må søkes styrets godkjennelse for alle forandringer som har innvirkning på byggets utseende, som for eksempel maling, montering av permanente innretninger som markiser, utvendig antenne, flaggstang, skilt eller andre utvendige, faste innretninger. Dette gjelder også innvendige monteringer i garasje. Dersom slikt utstyr skal monteres, skal type, fargevalg el. samordnes og godkjennes av styret. Det er ikke tillatt å sette opp parabolantenner. Uten forhåndssamtykke fra styret er det ikke tillatt å endre utseende på eller skifte ut vindu, utgangsdør, listverk eller andre bygningsdeler med front mot fellesareal.

Når tillatelse er gitt av styret er andelseier pliktig å fremlegge dokumentasjon på at arbeidet er fagmessig utført.

Uautoriserte monteringer og egne oppsatte løsninger er ikke tillatt, for eksempel installasjon av vaskemaskin i hybelenheten. Ved brudd på denne bestemmelsen kan styret kreve at forholdene tilbakeføres til det opprinnelige, på andelseierens regning og risiko.

§ 10 Sikkerhet – Låsing

Av sikkerhetsmessige årsaker skal alle dører til fellesområder og andre låsbare rom/innretninger holdes låst når ingen oppholder seg der. Dette inkluderer også dører til andelseiernes egne boder og fellesvaskeri. Tilsvarende gjelder også garasjeporten.

Andelseier er forpliktet til å føre oversikt over sine nøkkelbrikker samt melde fra til styret dersom brikke er på avveie. Dette for at styret skal kunne sperre brikken slik at uvedkomne ikke får tilgang til borettslaget.

Tap- og/eller tyveri av husnøkkel skal meldes til borettslagets styre uten opphold, samt til nærmeste politimyndighet. Ved gjentatte tap- og/eller tyveri av husnøkkel fra samme andelseier, kan andelseieren holdes ansvarlig for kostnader til skifte av det antallet låser og nøkler som er nødvendig for å ivareta sikkerheten i borettslaget. Dette avgjøres skjønnsmessig av borettslagets styre.

§ 11 Parkering og tilkjørsel

Kun strengt nødvendig kjøring på gangveiene er tillatt. All kjøring på tilkjørsels veiene og i garasje må skje med stor aktsomhet.

Sykler parkeres i utvendige sykkelstativer, i privat bod eller i garasjen på beboerens parkeringsplass. Motorsykler, mopeder eller andre tohjuls kjøretøy som har motor som fremdrift tillates ikke parkert i utendørs sykkelstativer. Sykler som parkeres i utvendige sykkelstativer skal merkes med navn og adresse.

Parkering er kun tillatt i garasjeanlegget. Parkering foran innkjørselen til tunet foran blokkene og ved innkjøring til garasjen er forbudt. Parkering på tunet er tillatt i inntil 15 minutter. For lengre parkering må kjøretøyet ha tillatelse fra styret. Kostnader og skader knyttet til eventuell ilagt parkeringsgebyr og/eller borttauing av feilparkerte kjøretøy skjer for eiers regning og risiko.

Kjøretøy skal generelt parkeres på en slik måte at de ikke er til hinder for trafikk til og fra borettslaget og de enkelte leilighetene. Kjøretøy skal parkeres innenfor oppmerket plass, også dersom man eier to plasser med tilknytning til hverandre. Kjøretøy skal alltid holdes låst.

Enhver som har parkeringsplass må påse at denne holdes i stand, og ellers se til at garasjeanlegget er ryddig. Reparasjon, oljeskifte og lignende, er ikke tillatt å utføre på borettslagets område av hensyn til oljesøl. Det er ikke tillat å vaske/spyle av bil, sykkel og kjøretøy i garasjeanlegget, da det ikke er noe avløp i garasjeanlegget.

Parkeringsplassene i garasjeanlegget kan kun benyttes til parkering av godkjent kjøretøy og oppbevaring av inntil 5 stk. vinter- eller sommerhjul, eller sykkel, dersom plassen tillater det. Andre gjenstander vil bli kastet uten varsel for eiers regning og risiko. Garasjeanlegget skal være gjenstandsfritt, i den grad styret informerer om samt under rengjøring og feiing av garasjeanlegget. Kostnader knyttet til fjerning av gjenstander skjer for eiers regning og risiko.

Borettslaget er uten ansvar for skade som påføres kjøretøy eller gjenstander i garasjeanlegget, enten dette skyldes bygninger, personer, annet kjøretøy eller lignende. Andelseieren svarer for de skader som oppstår i garasjeanlegget dersom dette skyldes uaktsomhet eller personer/gjenstander andelseieren gir adgang til garasjeanlegget. Andelseier er ansvarlig for alle gjenstander som befinner seg innenfor vedkommendes parkeringsplass

§ 12 Mislighold – Sanksjoner

Eventuelle uoverensstemmelser bør først søkes ordnet beboerne imellom. Klager på overtredelse av vedtekter og husordensregler skal alltid sendes/overhendes skriftlig til styret, men først etter at beboerne har gjort forsøk på å avklare uoverenstemmelsen(e) seg i mellom. Dette blant annet for å unngå mulige misforståelser og at feil beboer blir anklaget, samt at den anklagede skal få sjansen til å forbedre seg. Styret anbefaler likevel at det rapporteres om uønskede hendelser selv om beboerne gjør forsøk på å avklare uoverensstemmelsen(e) seg i mellom. Rapporteringene er gjenstand for oppfølging av gjentatte brudd på husordensreglene og klager.

Ved gjentatte brudd på husordensreglene, har styret mulighet til å iverksette utkastelse. Utkastelse kan skje først etter at følgende saksgang er foretatt fra styrets side og etter at innledende virkemidler er forsøkt uten hell.

1. gangs advarsel (muntlig – i skriftlig form)
Styret videreformidler innkommende klage fra én eller flere andelseiere/beboere vedrørende brudd på husordensreglene til den aktuelle beboer.
2. gangs advarsel (skriftlig med advarsel om utkastelse)
Styret videreformidler innkommende klager vedrørende gjentatte brudd på husordensreglene og advarsel om utkastelse til den aktuelle andelseier eller beboer. Styret skal før videreformidling av klagen kontrollere om brudd på husordensreglene kan bekreftes av andre beboere.
Utkastelse (skriftlig)
Ved gjentatte brudd på husordensreglene har styret:

 • rett til å kreve at andelseieren selger sin andel i borettslaget,
 • ved fremleie av leiligheten, rett til å tilbakekalle fullmakt for fremleie og kreve at
  andelseieren sier opp utleieforholdet innen 30 dager.
 • ved utleie av hybel, rett til å kreve at andelseieren sier opp utleieforholdet innen 30 dager. Ved mislighold som nevnt i vedtektene for Borettslaget Baglerbyen punkt 7 kan
  den overnevnte prosedyren fravikes og utkastelsen kan behandles ved skjønn av styret.
 • Styret kan kreve adgang til besiktigelse av en andel, dersom det innen andelen kan
  antas å foreligge forhold som er i strid med vedtekter eller husordensregler. Andelseier svarer for enhver skade som oppstår som følge av at husordensreglene overtres. Styret har mulighet til å viderefakturere kostnader forbundet med reparasjon og lignende etter skader/hærverk som er påført av andelseiere og/eller deres leietakere.

  Det vises til skadeerstatningsloven.

§ 13 Meldinger og henvendelser til styretAlle henvendelser vedrørende husordensreglene skal gjøres skriftlig til styret med fullt navn. Gjelder henvendelsen en klage på annen beboer/andelseier har styret ikke anledning til å oppgi klagerens identitet overfor innklagede med mindre klager samtykker i dette.

Styret er tilgjengelig på e-post: styret@baglerbyen.net

Borettslaget har følgende hjemmeside: www.baglerbyen.net

Adresse:
5748 Borettslaget Baglerbyen
c/o OBOS Eiendomsforvaltning
Postboks 6668 St.Olavs plass
0129 OSLO

§ 14 Særskilte ordensreglerSærskilte reglementer gitt av styret inngår som en del av husordensreglene og medfører de samme forpliktelsene for beboerne.§ 15 Endring av husordensregleneEndringer og tillegg vedrørende husorden, gitt av styret til andelseierne gjennom rundskriv/- informasjonsskriv, oppslag eller publisering på borettslagets hjemmeside, er å betrakte som midlertidige husordensregler.