Husordensregler

HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET BAGLERBYEN

Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 11. mai 2007, med senere endringer vedtatt av styret i Borettslaget Baglerbyen i medhold av
Lov om burettslag § 5-11.
Sist endret på ordinær Generalforsamling 15.06.21.

Generelt om husordensreglene

Husordensreglene er til for å skape trivsel og inneholder bestemmelser om bruk av borettslagets boliger og fellesarealer. Dette for å holde ro og orden i borettslaget, samt for at alle innen fellesskapet skal ta hensyn til hverandre og trives.

§ 1 Ansvar – Omfang

Husordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Hver enkelt andelseier er ansvarlig for at egne husstandsmedlemmer, besøkende og leietakere er kjent med reglene og overholder disse. Dette gjelder også ved bruk av utleiemegler. Andelseier er også ansvarlig for å tilegne seg og etterleve den informasjon styret legger ut ved oppslag, SMS eller andre medier.

Andelseier er forpliktet til å melde seg og leietaker på SMS tjenesten og på vibbo.

§ 2 Ro og orden

Det skal være ro mellom kl. 23:00 og 07:00 alle dager.  På lørdager, søndager og helligdager skal det være ro mellom kl. 23:00 og 10:00. Banking, boring, støy fra musikkanlegg og lignende skal ikke forekomme i ovennevnte tidsrom.

Spilling av høy musikk/prating i leilighetene og på balkongene kan forstyrre andre beboere. Det oppfordres derfor til at vinduer og balkongdør holdes lukket ved festligheter og andre sammenkomster.

Det er ikke tillatt å røyke innendørs i fellesarealene og rett utenfor inngangsdører, garasjeporter eller rømningsveier.
Røyking er tillatt på egen balkong, men det skal utvises særlig hensyn til andre beboere.

§ 3 Ytre orden – Tilkomstarealer, fellesarealer og lekeplasser

Tilkomst- og rømningsveier må ikke blokkeres av gjenstander, i henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Gjenstander som er til hinder for rømningsveier fjernes uten varsel. Dette gjelder også husholdningsavfall. Branndører/nødutganger skal kun brukes i nødstilfeller.

Fellesarealer skal ikke benyttes til oppbevaring av privat utstyr som sykler, barnevogner, eller lignende.

Gjenstander som ikke er i bruk, eller som skal kastes, må ikke etterlates i fellesarealer eller i søppelskuret. Slike gjenstander vil bli fjernet uten varsel, for eiers regning og risiko.

Fellesbodene er i utgangspunktet stengt, men styret kan søkes om å få oppbevare større gjenstander her. Gjenstander som blir oppbevart i fellesbod må merkes med navn, andelsnummer og mobilnummer.

Det er ikke tillatt å anbringe plakater og oppslag utenfor oppslagstavlene. Oppslag som ønskes på elektroniske infotavler søkes styret via epost.

Beboerne plikter å verne om fellesarealer. Ved påførte skader vil andelseier holdes erstatningsansvarlig. Skadeverk vil politianmeldes uten opphold.

Styret kan innkalle til dugnad to ganger årlig, henholdsvis om våren og høsten. Varsel om dugnad skal gis minimum to uker før den avholdes.

Reglement for fellesvaskeriene er slått opp i de enkelte vaskeriene.

§ 4 Indre orden – Bruk av leiligheten

Ventilasjon
Ved bytte av kjøkken-ventilatoren skal denne være tilpasset sentral ventilasjon.
Ventilatorens “tomgangshastighet” skal være på 60v.
Det er andelseiers ansvar å se til at ventilatoren justeres ned dersom tomgangshastigheten er høyere på den nye viften. Arbeidet skal utføres av elektriker. Hvis ventilatoren ikke justeres, vil dette påvirke ventilasjonssystemet negativt.

Avtrekksventiler på veggene, kjøkken og bad skal holdes åpne for å unngå at det oppstår kondensskader/muggdannelse i leilighetene. Det er ikke tillatt å regulere avtrekk utover hva ventilene er beregnet for, samt å blokkere ventilene.
Andelseier/leietaker skal påse at leiligheten er tilstrekkelig oppvarmet, slik at vann- og avløpsrør ikke blir frostskadet.

Teppebanking og risting av tøy eller gulvmatter fra balkonger og vinduer er ikke tillatt.
Det skal tas hensyn til dem som bor i leiligheten under, ved rengjøring eller snømåking av balkong. Ved montering av blomsterkasser på balkongene, skal disse festes på innsiden av gelenderet.

Grilling med kull og engangsgrill er ikke tillat på grunn av røyk/os og brannfare. Det tillates kun bruk av elektrisk- eller gassgrill. Beboerne skal vise hensyn til naboer ved bruk av grill.

Beboerne må vise aktsomhet ved bruk av åpen ild, røyking el., slik at brann ikke oppstår.

Det er ikke tillatt å oppbevare brennbare væsker og eksplosiver i leilighetene, i boder eller i felles garasjeanlegg.

Andelseierne må påse at røykvarslerne i hoved- og hybelleilighet har fungerende batterier som bør byttes en gang per år. Andelseierne er ansvarlige for sikkerheten i hybler og ved fremleie av hovedleiligheten. Før oppussing skal røykvarslerne tas ned, for at sensorene i røykvarslerne ikke blir utsatt for unødvendig støv og søl. Røykvarslere må ikke under noen omstendigheter males over eller tildekkes, da funksjonen vil svekkes.

Beboerne plikter å orientere seg om rømningsveier og utplassert slukkeutstyr i borettslaget. Andelseiere plikter å informere sine leietakere om dette.

Samtlige beboere anbefales å montere dørskilt. Alle beboere plikter å anskaffe skilt til postkasse. Skjema for bestilling av postkasseskilt finner du på borettslagets hjemmeside.

§ 5 Kildesortering – Avfall og hygiene

Avfall skal sorteres i henhold til Renovasjonsetatens anbefaling. Forbruksavfall skal legges i lukkede poser i container i søppelskuret. Det er egne containere for papiravfall. Utvendige søppelkurver skal ikke brukes til forbruksavfall. Det er ikke tillatt å mate fugler og dyr i fellesområder.
Spesialavfall må leveres på gjenbruksstasjon, ikke kastes i borettslagets containere. Dersom gjenstander hensettes på borettslagets fellesareal, vil styret fakturere andelseier for fjerning.

Egne balkonger, samt fellesarealer skal holdes fri for søppel, tomgods og lignende.

§ 6 Dyrehold

Dyrehold er tillatt med mindre det er til ulempe for andre beboere, jfr. Lov om Burettslag § 5-11 (4).

Hunder skal holdes i bånd på borettslagets område. Dette gjelder både innvendige fellesområder som oppganger, og på uteområdet. Eier må straks fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på området.

Lufting av hunder på borettslagets område er ikke tillatt. Beboerne henvises til andre grøntarealer for dette formålet.

Utekatter bør være id-chippet og kastrert eller sterilisert.
Eier bør følge opp vaksinasjonsprogram og ormekurbehandlinger som anbefalt av Mattilsynet.

§ 7 Skadedyr

Andelseier må straks melde fra til borettslagets styre dersom det oppdages veggedyr, kakerlakker eller andre skadedyr i leiligheten.

§ 8 Bygningsmessige endringer

Det skal ikke gjøres bygningsmessige forandringer som berører bærende/støttende elementer. Dette gjelder både innvendige og utvendige endringer.

Det er ikke tillatt å bore hull eller gjøre noen endringer på døren inn til leiligheten, da dette er en brannsikker dør. Montering av FG-godkjente låser og kikkhull kan kun utføres av montør som innehar godkjennelse fra dørprodusenten.

Det må søkes styrets godkjennelse for alle forandringer som har innvirkning på byggets utseende, som for eksempel maling, montering av permanente innretninger som markiser, utvendig antenne, flaggstang, skilt eller andre utvendige, faste innretninger. Dette gjelder også innvendige monteringer i garasje.

Når tillatelse er gitt av styret er andelseier pliktig å fremlegge dokumentasjon på at arbeidet blir fagmessig utført.

Uautoriserte monteringer og egne oppsatte løsninger er ikke tillatt, for eksempel installasjon av vaskemaskin i hybelenheten. Ved brudd på denne bestemmelsen kan styret kreve at forholdene tilbakeføres til det opprinnelige, på andelseierens regning og risiko.

§ 9 Sikkerhet – Låsing

Av sikkerhetsmessige årsaker skal alle dører til fellesområder og andre låsbare rom/innretninger holdes låst når ingen oppholder seg der. Dette inkluderer også dører til andelseiernes egne boder og fellesvaskeri. Tilsvarende gjelder også garasjeporten.

Andelseier er forpliktet til å føre oversikt over sine nøkkelbrikker samt melde fra til styret dersom brikke er på avveie. Dette for at styret skal kunne sperre brikken slik at uvedkommende ikke får tilgang til borettslaget.

Tap eller tyveri av husnøkkel skal meldes til borettslagets styre.  Ved gjentatte tap eller tyveri av husnøkkel fra samme andelseier, kan andelseieren holdes ansvarlig for kostnader til skifte av det antallet låser og nøkler som er nødvendig for å ivareta sikkerheten i borettslaget.

§ 10 Parkering og tilkjørsel

Kun strengt nødvendig kjøring på fellesområdet er tillatt. All kjøring på tilkjørselsveiene og i garasje må skje med stor aktsomhet.

Sykler parkeres i utvendige sykkelstativer, i privat bod eller i garasjen på beboerens parkeringsplass. Motorsykler, mopeder eller andre tohjuls kjøretøy som har motor som fremdrift tillates ikke parkert i utendørs sykkelstativer.

Parkering er kun tillatt i garasjeanlegget. Parkering foran innkjørselen til tunet foran blokkene og ved innkjøring til garasjen er ikke tillatt. Parkering på tunet er kun tillatt for av- eller pålessing i inntil 15 minutter. For lengre parkering må kjøretøyet ha tillatelse fra styret. Borettslaget er ikke ansvarlig for eventuelle parkeringsbøter, skader på eller borttauing av parkerte biler.

Kjøretøy skal parkeres på en slik måte at de ikke er til hinder for trafikk til og fra borettslaget og de enkelte leilighetene.

Enhver som har parkeringsplass må påse at denne holdes i stand, og ellers se til at garasjeanlegget er ryddig.

Reparasjon er ikke tillatt å utføre på borettslagets område av hensyn til oljesøl. Det er ikke tillat å vaske/spyle av bil, sykkel og kjøretøy i garasjeanlegget, da det ikke er noe avløp i garasjeanlegget.

Parkeringsplassene i garasjeanlegget kan kun benyttes til parkering av godkjent kjøretøy og oppbevaring av inntil 4 stk. vinter- eller sommerhjul, og sykkel dersom plassen tillater det.
Ved rengjøring må biler og gjenstander som står på garasjegulvet fjernes.
Styret varsler om tidspunkt for dette.
Gjenstander som ikke er fjernet før rengjøring, vil bli fjernet for eiers regning og risiko.

Borettslaget er uten ansvar for skade som påføres kjøretøy eller gjenstander i garasjeanlegget.

§ 11 Mislighold – Sanksjoner

Eventuelle uoverensstemmelser skal først søkes ordnet beboerne imellom. Klager på overtredelse av vedtekter og husordensregler skal sendes skriftlig til styret, men først etter at beboerne har gjort forsøk på å løse uoverenstemmelsene seg imellom.

Ved gjentatte brudd på husordensreglene vil styret vurdere å iverksette salgspålegg og eventuelt tvangssalg av andelen etter Lov om burettslag § 5-22. I alvorlige tilfeller kan det iverksettes tvangsfravikelse (utkastelse) etter Lov om burettslag § 5-23.

§ 12 Meldinger og henvendelser til styret

Alle henvendelser vedrørende husordensreglene skal gjøres skriftlig til styret med fullt navn. Styret kan ikke oppgi klagerens identitet overfor innklagede, med mindre klager samtykker til dette.

Styret er tilgjengelig på e-post: styret@baglerbyen.net

Borettslaget har følgende hjemmeside: www.baglerbyen.net

Adresse:
5748 Borettslaget Baglerbyen
c/o OBOS Eiendomsforvaltning
Postboks 6668 St. Olavs plass
0129 OSLO