Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 2016

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”. 

Borettslaget Baglerbyen vil avholde ordinær generalforsamling 

27april 2016

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest:

15mars 2016

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen er det ønskelig at

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen 

  • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

Forslag sendes til:
Styret – Borettslaget Baglerbyen
Alnagata 14
0192 Oslo

Eventuelt per e-post:
baglerbyen@styrerommet.net