Eierseksjon og hybel

Reklamasjonsrett

Styret har mottatt mange spørsmål vedrørende garantisaker og reklamasjonssaker. Styret anbefaler at alle henvendelser til leverandørene bør gjøres skriftlig. I tillegg anbefaler styret at andelseierne gjøre seg kjent med Bustadoppføringslova §§30-35.

Feil som ble påpekt under ettårsbefaringen skal rettes opp av entreprenøren jfr. Bustadoppføringslova §32;
” Retting skal skje innan rimeleg tid etter at forbrukaren har gjort mangelen gjeldande og har gjort det mogleg for entreprenøren å rette. Skal det vere synfaring etter § 16, kan retting utstå til etter synfaringa dersom det ikkje er til ulempe for forbrukaren.
Retting skjer for entreprenørens rekning. Entreprenøren skal bere tilkomstutgifter, utgifter til konstatering av mangelen og andre utgifter som er ei direkte og nødvendig følgje av rettinga. Entreprenøren kan likevel krevje pristillegg for arbeid og materialar som ikkje er omfatta av prisen, og som ville ha vore nødvendige jamvel om ytinga hadde vore utan mangel frå først av. ”

I forbindelse med videresalg, konstaterte Høyesterett i HR-2010-393-U, (sak nr. 2010/208), at avhendingsloven gir kjøperen tilsvarende reklamasjonskrav, på vegne av selger, overfor leverandørene:

“I forarbeidene til avhendingsloven, Ot.prp.nr.66 (1990-1991) , er bestemmelsen i § 4-16 nærmere omtalt på side 112. Departementet utaler der at
Framlegget til fyrste ledd byggjer på det såkalla « subrogasjonssynspunktet »; kjøparen har ein rett etter lova til å tre inn i seljaren sitt krav mot tidlegare kontraktspartar.
På samme side uttales videre
Kjøparen kan gjere kravet gjeldande i « same grad som krav på grunn av mangelen kan gjerast gjeldande av seljaren ». Dette inneber at kjøparen har same retten i høve til seljaren sine avtalepartar som seljaren sjølv, men heller ikkje større rett. Kjøparen kan gjere gjeldande dei same misleghaldsrettane som seljaren. Kravet mot tidlegare avtalepartar kan likevel berre gjerast gjeldande i den grad og innanfor den summen salsleddet (avtaleparten) svarer for mangelen. Vidare kan reklamasjons- og foreldingsreglane sette grenser for kjøparen sin rett til å gjere krav gjeldande. I den grad seljaren sin frist til å gjere krav gjeldande etter desse reglane er gått ut, vil dette også ramme kjøparen.”

Hvordan bestiller jeg ny systemnøkkel?

Det er kun styret som har myndighet til å rekvirere systemnøkler.

Bestilling foretas under her.

Dersom nøkkelen ønskes tilsendt vil postoppkrav og forsendelsesgebyr komme i tillegg til nøkkelpris. Nøkkelen kan også hentes i butikken.

Priser kan du få ved å ringe Låshuset på tlf. 22 47 75 75.

Om du har blitt frastjålet systemnøkler og vil bytte nøkler / sylinder til leilighet kan du sende en epost til: baglerbyen@styrerommet.net
Husk at du i dette tilfellet også bør bytte postkassesylinder og hengelås til bod.

Hvordan søker jeg om fremleie av min leilighet?

Ta kontakt med borettslagets forretningsfører OBOS for søknad om fremleie, samt veiledning om videre prosess.

Kontaktinformasjon:

OBOS Eiendomsforvaltning
v/ Bente-Siri Finnøy
Postboks 6668 St. Olavs plass
0129 OSLO
Telefon sentralbord: 22 86 55 00
E-post: obos@obos.no

Viser for øvrig til Borettslagets vedtekter § 4 vedrørende bruksoverlating og Informasjonsheftet – Notat om framleie, ansvar, rettigheter og sanksjoner.

Hva koster en systemnøkkel?

Det er kun styret som kan bestille systemnøkkel. Vi bestiller på vegne av andelseier, og kostnaden belastes andelseier direkte.

Ved bestilling med levering vil postoppkrav og forsendelsesgebyr komme i tillegg. Nøkkelen kan også hentes i butikken i Dronningens gate i Oslo sentrum.

For eksakt pris, kan Låshuset kontaktes på tlf. 22 47 75 75.

Jeg trenger hjelp av vaktmesteren. Hvordan går jeg frem?

Utrykninger blir utelukkende rekvirert av styret.

Akutte henvendelser som f.eks vannlekkasje, heisstans og problemer med garasjeport rettes til vakttelefonen på 414 589 46.

Hvem bytter lyspærer i bodene?

Det er vaktmester som bytter lyspærer i fellesbodene.

Hva gjelder de private bodene, så må andelseierne ivareta dette selv. Dersom du ikke vet hvem du “deler lys med” i boden din, er vårt forslag at du henger opp en lapp på vedkommende bod og be vedkommende ta kontakt med deg. Det er kanskje lurt at dere bytter lyspærer annenhver gang?

Hvilket bolignummer har leiligheten min?

Bolignummeret ditt er H0 (H – null) + leilighetsnummeret. Dette er ikke andelsnummeret ditt. Bor du i leilighet 502 blir bolignummeret ditt H0502.

Det er dette som skal stå i flyttemeldingen til folkeregisteret.

Kan jeg grille på balkongen min?

Ja, det kan du! Men styret ber deg utvise stor aktsomhet.

Styret har valgt å forby engangsgriller og griller hvor kull antennes grunnet røyk/os- og brannfare. Gassgrill er tillatt, men vi anbefaler elektrisk grill. Merk også at det ikke er tillatt å oppbevare brennbare væsker og eksplosiver i leilighetene, i bodrom eller i felles garasjeanlegg. Unntatt fra denne regelen er inntil 5 kg propan som kan oppbevares i leilighet, og inntil 3 liter parafin som kan oppbevares i bod.

Hvor finner jeg en elektronisk kopi av FDV-dokumentasjonen?

Du finner en kopi her.

Har borettslaget foretatt en radon-måling?

Ja, dette ble sist foretatt i mai 2014. Rapporten finner du her.