Endring av felleskostnader

I dag skal beboere i Baglerbyen Borettslag har mottatt et brev fra OBOS, hvor det står at styret har vedtatt å endre felleskostnadene.

Fra 01.01.2017 vil fellesutgiftene øke med 7 %. Vi vil presisere at dette kun gjelder en del av felleskostnadene. Felleskostnadene er delt opp i kategoriene som vist under. Av disse er det kun punkt 2 som øker.

  • Eventuell A-konto vann utleieenhet
  • Felleskostnader (økes med 7 %)
  • A-kont vann
  • A-konto strøm
  • Lån leiligheter
  • Telefon/Kabel-tv
  • Eventuell garasje

Bakgrunnen for endringen er generell prisvekst på varer og tjenester som kommunale avgifter og forsikringspremie. I tillegg kommer utgifter til vedlikeholdsprosjektene på bygningsmassen, som stadig viser seg å bli noe dyrere enn opprinnelig budsjettert. i 2016 ble felleskostnadene redusert for å gå i et planlagt underskudd med tanke på å redusere noe av egenkapitalen. Med den moderate økningen av felleskostnadene ønsket styret å gradvis balansere regnskapet for fremtidige vedlikeholdsprosjekter.

mvh
Styret

 

Postkassedugnad

Postkassene har sett ille ut i lang tid, spesielt i nr. 18, men også i nummer 16. Etter å ha sendt varsel til alle beboere om at de må anskaffe skilt i henhold til Husordensreglene, har styret hatt en dugnad hvor overklistringer og gammelt lim er fjernet, og postkassene er vasket.

Vi minner om husordensreglenes § 4:

[…] Samtlige beboere plikter å anskaffe skilt til postkasse. Postkasseskilt bestilles etter retningslinjer for bestilling av postkasseskilt som er å finne på borettslagets hjemmeside. Det kan for umerkede postkasser, over en periode på én (1) måned uten tungtveiende grunner og styrets samtykke, automatisk bli bestilt skilt på andelseierens regning.

Mange beboere har fulgt oppfordringen fra styret og bestilt skilt, men ennå er det flere postkasser som er dårlig merket. Vi minner om at boenhetsnumrene (bolignumrene, dvs. nummeret du finner oppe til høyre på inngangsdøren din og inne i dørkarmen, f.eks. H0204)  til de boenhetene som bruker postkassen, skal stå på skiltet.

Vi oppfordrer etternølerne til å bestille skilt og ber om at alle gjør sitt slik at inngangspartiet ser ordentlig ut.

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 2016

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”. 

Borettslaget Baglerbyen vil avholde ordinær generalforsamling 

27. april 2016 kl. 18.00

Møtet avholdes i Saxegaarden, Saxegaardsgate 17, 0192 Oslo

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest:

15mars 2016

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen er det ønskelig at

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen 

  • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

Forslag sendes til:
Styret – Borettslaget Baglerbyen
Alnagata 14
0192 Oslo

Eventuelt per e-post:
baglerbyen@styrerommet.net

Maling av fasadene til våren

Til våren skal det igangsettes større vedlikeholdsarbeid på våre fasader og på fellesarealet. Oppstart vil være i mars. Alt treverk skal males. Videre skal treverk rundt vinduene skiftes ut med aluminium, slik at vinduene blir (tilnærmet) vedlikeholdsfrie i fremtiden. Dette medfører at det vil bli satt opp stillaser på alle blokkene. Det vil også plasseres en rigg (brakker) mellom blokkene. Arbeidet skal sluttføres i løpet av 90 dager.

Styret vil komme med nærmere beskjed når tiden nærmer seg angående rydding av balkonger o.l.

Dette er første del av den langsiktige vedlikeholdsplanen som OPAK har utarbeidet for borettslaget. Kostnadene for dette arbeidet vil bli tatt fra tidligere avsatte midler og ikke påvirke felleskostnadene.

Feil på porttelefonen

Vi vet at det er feil på porttelefon-systemet, og har fått bekreftet hva som er galt. Nye deler må bestilles, men styret er på saken.

Ny oppdatering kommer så snart vi vet mer.

Reduserte felleskostnader for 2016

Budsjettarbeidet for 2016 og påfølgende fastsettelse av felleskostnader har medført lavere felleskostnader for andelseierne. Vi kan oppsummere årsakene til dette som følger:

A-konto beløp på strøm og varmtvann har vært for høye. Dette har blitt tilbakebetalt ved avregning. A-konto beløpene er nå justert i henhold til forbruket i 2014.

Budsjetterte kapitalkostnader var for høye i 2015. Budsjettet var vel forsiktig og tok høyde for en eventuell renteøkning. For neste år har vi valgt å legge oss på det aktuelle rentenivået etter at vi også har forhandlet renten ned. Likeledes har vi forhandlet ned forsikringspremien som var høy grunnet tidligere brann. Ny avtale med Canal Digital har senket kostnadene til bredbånd og kabel-TV. Videre har vi hatt en grundig budsjettgjennomgang på andre kostnader, da det tidligere har vært gjort skjematiske oppskrivninger i for stor grad.

Alt dette gir store besparelser. Borettslaget har opparbeidet mye egenkapital gjennom årene. Vi har derfor også valgt å bekoste de store vedlikeholdene neste år fra oppsparte midler. Disse vedlikeholdsarbeidene ble i realiteten belastet andelseierne i budsjettet for 2015. Dette medfører at fellesutgifter totalt blir redusert med ca. 30% for neste år.

Vi håper andelseierne er fornøyde med styrets arbeid på dette området.

Samtidig vil vi gjøre oppmerksom på at felleskostnadene i borettslaget er veldig sensitive overfor endringer i rentenivået grunnet vårt store felleslån. En renteøkning på ett prosentpoeng vil medføre en gjennomsnitlig økning i månedlige felleskostnader for andelseierne på 1 136kr. Styret må derfor følge nøye med på rentenivået i framtiden og raskt endre felleskostnader i samsvar med renteendringer.

 

Brannvern / Fire safety.

Beboere som etter brannverninspeksjonen har fått pålegg om å få tak i ny røykvarsler eller nytt brannslukningsapparat bes ta kontakt med styret for å få nytt utstyr uten ekstra kostnader.

Tenants who after the fire safety inspection has been ordered to get a new smoke detector or a new fire extinguisher should contact the board to get new equipment as no extra cost.

Lading av elbil i garasjeanlegget

Styret har nå gjennomført en kartlegging av hva som er nødvendig for å legge til rette for lading av elbiler i garasjeanlegget.

Det viser seg at det aller først må settes inn:
– Veggskap i garasje med 250A bryter og 10 kurssikringer.
– Kabling fra hovedfordeling til veggskap.
– Ladeboks fra Salto med mulighet for kommunikasjon og strømdeling,
– Salto «CLU» strømdelingssystem

Prisen for dette er per i dag estimert til ca 130 000 kr

I tillegg må man legge opp kabling fra veggskap i garasje til ladestikk på den enkelte andelseiers parkeringsplass. Dette er ikke beregnet per plass, men vil belastes andelseieren som ønsker lading på sin parkeringsplass.

Styret mener tilretteleggingen er en såpass stor investering at det må bli opp til beboerne om dette er ønskelig. Det er mulig for alle andelseiere å sende inn forslag til ordinær generalforsamling som hvert år skal avholdes innen utgangen av mai.

Til informasjon har styret til nå registrert forespørsler fra 4 beboere rundt lading av elbil. Dersom interessen er større kan styret vurdere saken før neste generalforsamling.