Nye kandidater til styret søkes

Ønsker du å gjøre en forskjell i borettslaget? Kandidater til styret oppfordres til å søke!

5. mai 2020 er det generalforsamling i Baglerbyen Borettslag.  Styrelederposisjonen, en ordinære styreposisjoner og tre varaposisjoner er oppe til valg.  

Vi trenger flere gode kandidater, med forskjellig kompetanse og bakgrunner.

Ta kontakt med valgkomiteen (baglerbyen.valgkomite@gmail.com, eller styret (styret@baglerbyen.net) hvis du er interessert, eller har  spørsmål om vervet. Styremedlemmene kompenseres økonomisk ut i fra det arbeidet og ansvaret de påtar seg.

Fristen for å melde sin interesse er 1. april

Hvorfor bli styremedlem?  

Som medlem av styret i Baglerbyen er du med på å sette et positivt preg på borettslaget. Du er delaktig i å sette agendaen for styrearbeidet og får medbestemmelsesrett over hvilke prosjekter og investeringer borettslaget skal prioritere.

Styrevervet er en fin anledning til å bli bedre kjent med naboene dine, både i og utenfor styret. Du vil også opparbeide deg nyttig erfaring innen organisasjonsarbeid og prosjektoppfølging.

Hva gjør du som styreleder?

Styrelederen velges særskilt av generalforsamlingen for å lede styrearbeidet og den daglige driften av borettslaget i tråd med fattede vedtak. Styreleder er, sammen med styret, ansvarlig for budsjettstyring og økonomioppfølging, innkaller til og leder styremøtene, sikrer at styret fatter lovlige vedtak og sørger for at disse gjennomføres på en tilfredsstillende måte, til beste for beboerne og borettslaget.

Som styreleder har du et ansvar for naboenes trivsel og sikkerhet. Du skal blant annet håndtere boligselskapets økonomi og har en viktig rolle som koordinator og prosjekthåndtering.

Hva gjør du som styremedlem?

Som styremedlem deltar du på de månedlige styremøtene og vil ha påvirkning gjennom din talerett og stemmerett. Hvert styremedlem har forskjellige arbeidsområder som de følger opp. Dette innebærer oppfølging av prosjekter, holde kontakten og forhandle med leverandører, svare på beboerhenvendelser og inspisere fellesområdene for feil eller mangler.

Hva gjør du som vara?

Hovedrollen til varamedlemmene er å ta over styreosisjonen til et styremedlem hvis personen, av forskjellige grunner, ikke kan utføre pliktene sine lenger.

Som vara har du møterett, men ikke møteplikt på de månedlige styremøtene. Varamedlemmer kan, om ønskelig og i samråd med det ordinære styret, få mandat til å utføre enkelte oppgaver på vegne av styret.

Hvem er du?

Den viktigste kvalifikasjonen du må ha som styremedlem er et ønske om å gjøre borettslaget bedre og innsatslysten til å få det til.

Vi ønsker et allsidig styre der medlemmene har forskjellige bakgrunner, profesjoner og utdannelser. Samtidig er mye av arbeidet avhengig av god forståelse for økonomi, kontraktsinngåelse og prosjekthåndtering. Erfaring eller utdannelse innenfor juss og økonomi, samt tidligere organisasjonserfaring er derfor verdsatt, men ikke et krav for å bli styremedlem.

Vi håper å høre fra deg

Vennlig hilsen

Valgkomiteen og styret i Baglerbyen.