Varsel om økning av felleslånet, og økning i fellesutgiftene for 2020

Som svar på den siste oppjusteringen av styringsrenten har Handelsbanken varslet at de økt rentene på felleslånet fra 2,30% til 2,40%. Økningen vil gjenspeile seg på fakturaen fra borettslaget. Dette skjer så raskt OBOS mottar den nye nedbetalingsplanen. Økningen tilsvarer omtrent 85kr ekstra i måneden for hver million man har i fellesgjeld.

I tilknytning til arbeidet med budsjettet for neste år gjennomgikk styret de øvrige felleskostnadene. For å ta høyde for prisveksten fra våre leverandører vedtok styret å øke posten «Felleskostnader» med 3% for neste år.

I tillegg vil posten for Telefon/Kabel-tv øke med 15 kroner på grunn av prisøkning fra Telenor.

Økningen av fellesutgiftene i kroner og øre varierer ut i fra størrelsen på leilighetene. Sammen med økningen av kabel/tv spenner denne økningen fra omtrent 65kr i måneden for de som har de minste leilighetene til litt over 120kr for de største andelsleilighetene.

Bokostnadene i borettslaget har økt mye i år. Hva gjør styret?

I løpet av det foregående året har den totale innkrevingen fra borettslaget økt mye. Dette skyldes hovedsakelig to ting. Høye strømpriser og flere renteøkninger.

Det har vært mange renteøkninger det foregående året grunnet de mange justeringene av styringsrenten. Styret justerer regelmessig denne posten slik at den tilsvarer det reelle rentetrykket.

Renten på felleslånet vårt har økt fra 1,95% til dagens rente på 2,40%, altså omtrent et halvt prosentpoeng. Med en fellesgjeld på 152 millioner betyr det en ekstrakostnad på 684 000kr i året.

Renteøkningen til borettslaget har imidlertid vært betydelig lavere enn oppjusteringen av styringsrenten. Styringsrenten har i løpet av samme periode har blitt justert opp et helt prosentpoeng.

En av grunnene til dette er at styret følger renteutviklingen nøye og er opptatt av at rentenivået i borettslaget er konkurransedyktig.

På denne sist renteøkningen fikk vi justert ned renteøkningen med fem punkter fra 2,45% til 2,40% gjennom dialog med Handelsbanken og innhenting av tilbud fra andre banker. Selv om fem punkter høres lite ut betyr det en årlig besparelse på totalt 76 000kr for borettslaget.

Når det kommer til akonto for vann og strøm har dette vært en av postene som har gått mest opp. Vi informerte om bakgrunnen for dette etter årets avregning og påfølgende justering av akontobeløpet.

Kort fortalt skyldes det økte strømpriser og at styret derfor har justert akontobeløpet slik at man forhåpentligvis slipper å måtte etterbetale manglende innbetaling ved neste års avregning. Trykk på linken forinformasjonen om dette fra mai i år.

Når det kommer til økningen av posten for Fellesutgifter er dette posten som styret har mest kontroll over. De siste årene har styret hatt som rettesnor at denne posten skal justeres årlig ut ifra den generelle prisøkningen.  Målet er at ordinære driftsutgifter skal gå i null.