Ordinær generalforsamling 2018

Til andelseierne i Borettslaget Baglerbyen

 Ordinær generalforsamling 2018

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Borettslaget Baglerbyen vil avholde ordinær generalforsamling  onsdag 9mai

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 1. april 2018. 

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/ spørsmål knyttet til forslaget

 Forslag sendes til styret i Borettslaget Baglerlerbyen

Enten ved epost eller vanlig postgang til:

Borettslaget Baglerbyen
Alnagata 14
0192 Oslo

Epost: baglerbyen@styrerommet.net

Hilsen
Borettslaget Baglerbyen
Styret